Minnesmärket vid Dalbacken

Minnesmärket restes för att hänvisa och uppmärksamma den rika forntiden som finns i Pörtoms närområde. Från östliga Pörtom till västliga, finns arkeologiska spår av stenåldersbosättningar från 2000 f.Kr. till bronsåldersbostättningar från 500 f.Kr. Minnesmärket invigdes 29 maj 1993 på museiområdet. 

 


Minnesmärket vid Berga

Pörtom hembygdsförening uppförde år 1997 ett minnesmärke för Berga glasbruk i Pörtom. Minnesmärket står var Berga galsbruket i Pörtom funnits. Minnemärket hyllar glasbrukets uppförande 1797 och verksamhet framtill 1883. Minnesmärkets uppförande skedde på Berga glasbruks 200 års skapelse jubileum. 


Fornlämningar

För 10 000 år sedan täckte inlandsisen stora delar av dagens Skandinavien. När de tunga ismassorna drog sig tillbaka började jordskorpan höja sig. Österbotten stiger ur havet med en knapp meter på hundra år. Ingenstans i Norden förändras strandlinjen tydligare än här.

De äldsta fornminnena ligger alltså långt från den nuvarande stranden. I Pörtom finns boplatser och gravar från stenåldern (ca. 2000 f.Kr.) bland annat vid Lokåsen.

Allt eftersom landet höjde sig ur havet, flyttade människorna ut mot kusten, varför många lämningar från bronsåldern (ca. 1500 - 400 f.Kr.) ligger närmare dagens strandlinje. I Pörtom finns fler lämningar från denna period än någon annanstans i Svenska Österbotten.

Likaväl representerar fornminnesområdena ofta många olika tidsperioder: Vid Raineåsen finns monumentala gravrösen som daterats till tidig bronsålder. Dessa rösen är ofta byggda där stenåldersmänniskorna hade sina boplatser, och också järnåldersmänniskorna hade senare sina gravfält på samma plats. Järnåldern inföll ca. 400 f.Kr. - 1150 e.Kr.

Stigar har anlagts kring de största fornminnesområdena. Skyltar med information om fornlämningarna finns vid stigarna.