Övriga hus vid Dalbacken


Skolhus

Norrback lägre folkskola finns på sin ursprungliga plats. Den byggdes 1914. Skolan drogs in 1963. Den tidigare infarten (mot nuvarande riksväg 8) till skolområdet har tagits bort.


Rian

Rian uppmonterades på sin nya plats på museiområdet på sommaren 1993. Den flyttades från Sidbäck och har tillhört Matts Sidbäck. Den sjänktes till museet av Märta Backlund och Anita Brorman. Den är ett riktigt praktexemplar, en eldria i vilken sädesbanden utbreddes på ristängerna och torkades genom hettan från riugnen. Rian har två torkrum, vilket förekom ofta. Vid tröskning förr i tiden slog man föst säden ur sädesbanden (dängde dem i väggen) i ett hörn av rian. Själva tröskningen utfördes i logen. Man tröskade med slaga, två lag med två personer o varje hade hand om tröskningen. Under logen låg agnbänken. I rian finns alla de utrymmen och redskap som fanns i rian i Sidbäck. Småningom kom tröskning med hjälp av maskiner in i bilden och tröskningen med slaga övergavs. Rian var en arbetsplats oavsett man torkade med slaga i logen eller med maskin på riplanen. Tröskningen innebar alltid ett uppbåd av människor till tröskningsplatsen. Trösklagen uppförde skilda hus för maskinerna.

Uppgifterna hämtade ur "Hembygdsminnen i Pörtom" oktober 1993 av Johannes Weegar

Riugnen är murad av Sture Österberg

Rian sommaren 2021


Gula villan

Huset uppfördes på sin nuvarande plats 1972 som sommarbostad. Ägarna var Gunvor och Birger Grannas. År 1983 överlät de marken och byggnaderna som tillhörde Viktor Dahlbos barndomshem till Närpes kommun, mot att kommunen i sin tur donerade alla byggnader på området och nyttjanderätten till markområdet till Pörtom hembygdsförening. Gula villan ingår i detta område.


Häbre & Lidre

Häbre: Stockhäbret donerades till museet 1985 av Helge Brännback och uppfördes 1987. Häbret har tillhört Anders Brännback i Södra Byn. Den ursprungliga platsen finns mitt emot Emil Hagmans före detta affär. Ett mycket stabilt häbre.

Lider: Lidret som finns bredvid lillstugan kommer ursprungligen från Alfred och Hilma Nylund. De bodde nära Stubbhagskorsningen. Lidret fanns på den plats där Hakas växthus finns idag. Lidret donerades till museet och uppfördes 1989.

Häbre sommaren 2021


Lidre sommaren 2021


Rökbastun

Bastubyggnaden har tillhört Isak Nyman på Johannesdahl, Svarvar. Den donerades till museet 1996 av Kaj Nyman och uppfördes 1998. Ugnen murades av Sture Österberg

Rökbastun sommaren 2021


Smedjan

Smedjan byggdes 1920-1921. Den har flyttats till museiområdet från Rainebäck. Den ägdes gemensamt av flera familjer. Smedjan skänktes till museet 1996 av bröderna Viklund. Eldstaden har murats av Sture Österberg.

Smedjan sommaren 2021